Dedo: Short Film

Dedo: Short Film

Wednesday 18 Nov, 2015

Luke just finished the sound mix on Tony Radevski's short film , Dedo. Great work done by all.